DANIŞMANLIK

Uzman mühendislik ekibimiz ve teknik yetkinliğimizle şirketinize, yatırımlarınıza ve projelerinize ölçülebilir ve sürdürülebilir bir değer önerisinde bulunuyoruz. Farklı sektörlerdeki projelerde operasyonel verimlilik, proje yönetimi, kalite yönetimi, teknolojik dönüşüm, TÜBİTAK, KOSGEB, risk yönetimi, tedarik zinciri, mevzuat ve standartlara uyum gibi pek çok boyutta katma değer sağlıyoruz. Enerji ve sürdürülebilirlik alanlarındaki özel uzmanlıklarımızla düşük karbonlu ekonomiye geçişte en yetkin iş ortağınız olmayı hedefliyor, rekabet gücünüze katkı sağlıyoruz.

Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Güvence Sisteminin (ISO 9001) amacı tüm kuruluşu, kaliteyi doğrudan veya dolaylı etkileyen aşamaları ele alıp, kalitenin sürekliliğini sağlamak ve kuruluşun hedeflenen kalite düzeyini en düşük maliyetle elde edebilmesini sağlayacak çabaları başlatmak, koordinasyonu sağlamak ve sonuçları sürekli izleyerek, gereken önlemleri almaktır. ISO 9001’in temelinde ürün veya hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatları görev ve sorumluluk tanımlarının belirtilmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmeyle kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımı ile korunması yatmaktadır. Kısaca, kalitenin, müşterinin güvenle satın alabileceği ve uzun bir süre güven ve tatminle kullanabileceği şekilde sağlanması demektir.

TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu (ISO)tarafından uluslararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır. Bunlar;

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.

Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşu netkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

 • Firmanızın kurumsallaşmasını sağlar,
 • Üretim ve hizmet maliyetlerinizi azaltır,
 • Rekabet şansını artırmak,
 • Verimliliği ve karlılığı arttırır,
 • Müşteri odaklı çalışma sürecini uygular,
 • Yüksek rekabet imkânı sağlar,
 • Firmada bilgi akışını düzenler ve sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlar,
 • Müşterinin güven duygusunu arttırır,

YAPILACAK FAALİYETLER

Ön Değerlendirme Kalite güvence sisteminin (ISO 9001:2008) kurulmasına başlarken yapılması gereken faaliyetlerden biri de ” iç denetim ” uygulanarak mevcut durumun değerlendirilmesidir. Bu ön değerlendirme sonuçlarına göre sistem geliştirme projesi şekillendirilecek ve aksaklıklar daha net bir şekilde anlaşılmış olacaktır.

Kalite Güvence Sisteminin (ISO 9001:2008) Kurulması Kalite Yönetimi’nin sağlanabilmesi için kuruluş içinde bir organizasyonel yapının hazırlanması gereklidir. İşte Kalite Güvencesi Sistemi bu yapının kapsamındaki değişik kaynaklara ait ilişkilerin (personel, donanım vb.) sorumlulukların, çalışma yöntemleri, prosedür, iş akış şemaları ve görev tanımlarının dokümanlarla tanımlanmasıdır.

Kalite (ISO 9001:2008) Eğitimi Çalışmalara başlamadan önce başta tepe yöneticileri olmak üzere tüm yöneticilere sistem ve yapılması gereken faaliyetler hakkında eğitim verilmelidir. Çünkü Kalite Güvence Sistemi’nin (ISO 9001:2008) kurulması ve beklenen yararın elde edilmesinde üst ve orta düzey yönetime önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle üst ve orta düzey yönetime verilecek eğitim daha kapsamlı ve uygulamaya yönelik olmalıdır. Kaliteyi etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi de işletme çalışan personelidir. Çalışan personele de ilgili eğitimler verilecektir.

Doküman Hazırlama Talimatlar, prosedürler, formlar ve tüm dokümanların hazırlanmasında firmaya genellikle farklılığa ve karmaşaya yol açmamak için doküman hazırlama yayın ve değişikliği prosedürü ile doküman hazırlama kuralları talimatı oluşturulur.

Belgelendirme, Belgelendirme için belirlenmiş yöntem, talimat, spesifikasyon, norm, kural, program ve diğer dokümanların mevcudiyetlerinin ve etkin bir şekilde kullandıklarının somut deliller , muayene, kontrol ve değerlendirme yöntemleri vasıtasıyla incelemeleri yapılır ve belge verilip verilmeyeceğine belgelendirme kuruluşu karar verir.

AR&GE Danışmanlığı

 • Ar-Ge Danışmanlığı Neden Gereklidir?

Günümüzde her işletme gerekli yatırımlar sayesinde hemen her şeyi üretebilir hale geldi. Ancak rekabet ortamında ürünlerin müşteri gözünde farklılaşması ve tercih edilir hale gelmesi için diğerlerinden daha üstün özelliklere sahip olması gerekir. Katma değer olarak adlandırılan bu üstün özellikler ise AR-GE çalışmaları ile ürüne bilgi, teknoloji ve emek katarak sağlanabilmektedir. Günümüz rekabet ortamında AR-GE çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde AR-GE çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşama şansları ve karlılıkları giderek azalmaktadır.

Farklı ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından firmaların AR-GE projeleri çok yüksek oranlarda hibe veya faizsiz krediler şeklinde desteklemektedir. Bu desteklerden faydalanmak için firmaların mutlaka AR-GE projeleri bulunması ve bu projenin belli kriterleri taşıması gereklidir.

Firmamızın ana faaliyet alanını başta TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilen hibe ve teşviklerden müşterilerinin yararlanmasını sağlamaktır. Bunu da Arge Danışmanlığı vererek gerçekleştirmektedir. DPM Teknoloji olarak bizler uzman teknik ekibimizle birlikte, şirketlerin AR-GE proje fikirlerini başvurulacak kurumun değerlendirme kriterlerini esas alarak hazırlamaktayız. Ayrıca, bir yüksek lisans tezi yazar gibi makale ve patent taraması yaparak AR-GE projesi yazımında literatüre yer vermekte; bu sayede TÜBİTAK ve KOSEB Danışmanlığını ve AR-GE Sistematiği oluşumunu başarıyla yapmaktayız.

AR-GE projelerinde başvurunun kabulü kadar kabul sonrası yürütme ve izleme faaliyetleri de önem taşımaktadır. Özellikle TÜBİTAK-TEYDEB’ in vermiş olduğu desteklerde aylık ve/veya dönemler bazında hazırlanan raporlar alınacak olan desteklerin miktarını ve projenin verimliliğini ciddi oranda etkilemektedir.

AR-GE Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

 1. Arge Projesi Analizi: Firmaların gerçekleştirmek istedikleri projelerin AR-GE destekleme kriterlerine, maliyetine vb. konulara göre uygunluğunun analiz edilmesi
 2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırılması: Belirlenen AR-GE projesine en uygun hibe ve kredi kaynağının belirlenmesi ve belirlenen kaynağa göre AR-GE projesinin hazırlanması.
 3. AR-GE Projesi Hazırlama (ARGE Danışmanlığı):

– Projeyi TÜBİTAK çerçevesine uygun hale gelecek biçimde olgunlaştırma

– AR-GE Projesi Teknik Toplantısı

– Proje ARGE danışmanlık planının oluşturulması,

– CV’lerin projeye uygunluk durumuna ve uzmanlık alanlarına göre proje ekibinin belirlenmesi

– Proje zaman ve kaynak planlaması

– Proje hibe dosyasının oluşturulması

 1. Hibe Proje Başvurusunun Yapılması
 2. Proje Sunumu ve Değerlendirme Heyetine Hazırlık
 3. Proje Değerlendirme ve Proje Kabul Sonrası Sürecinin Yönetilmesi: AR-GE projelerinde başvurunun kabulü kadar kabul sonrası yürütme ve izleme faaliyetleri de önem taşımaktadır. Hazırlanan raporlar sayesinde alınacak olan desteğin miktarı, ödemelerin zamanında yapılması ve projenin verimliliği gibi kriterler bu sürecin yönetimi ile alakalıdır. Bu yüzden hem teknik ilerleme raporunu hem de mali raporu, uzman proje yönetim ekibimiz hazırlar. Arge Danışmanlığı verir. Bu sayede, müşterimiz kendi işine odaklanır ve raporlama için zaman harcamaz.

Teşvik Danışmanlığı

 • Teşvik Danışmanlığı Nedir?

Teşvik danışmanlığı şirketler için çok önemli bir konu olsa da günümüzde şirketlerin birçoğu yararlanabileceği teşviklerden haberdar değiller. Şirketlerin teşviklerden haberdar olmamasıyla da yararlanamamasının en önemli nedenleri olarak, teşviklerin projelendirilmesi, uygulanması ve hesaplamasının biraz karmaşık olması örnek verilebilir. Bu nedenle yararlanabileceğiniz bir teşvik arıyor ya da teşviklerden haberdar olmadığınızı düşünüyorsanız teşvik konusunda uzman, kendini kanıtlamış bir firmadan teşvik danışmanlığı hizmeti almanızda fayda var.

 • Teşvik Nedir?

Teşvik, kelime olarak “isteklendirme, özendirme” anlamı taşımaktadır. Aslında teşvikler genel itibariyle kelime anlamını tam olarak yansıtır. Ülkemizde devlet tarafından ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanunlar çerçevesinde hazırlanmış, istihdamı arttırmaya yönelik bir çok teşvik yürürlüktedir. Bu teşvikler doğrudan ya da dolaylı yoldan şirketlere fayda sağlar ve ülke ekonomisini canlandırmak için önemlidir.

Yatırımlarda Devlet (Hazine) Teşvikleri Nelerdir?

Ülkemizde yer alan bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak, gelişmekte olan ve az gelişmiş bölgelerde yatırımı arttırarak istihdamı arttırmak amacıyla devlet tarafından sağlanan desteklerdir. Bu kapsamda bölgeler gelişmişlik düzeyine göre sıralanarak, her bölgede yapılacak olan yatırımlarla ilgili teşvik edilecek yatırımlar ve desteklenecek sektörler belirlenir. Bu teşviklerden yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi almak gereklidir. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkânı sağlayan, teşvik sistemi ile ilgili kararın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir. Yatırım teşvik belgesini almak için, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar, yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri ile Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş yabancı sermayeli şirketler başvuru yapabilirler.

Yatırım Teşvikleri Şirketlere Nakit Para Şeklinde Mi Veriliyor?

Bu sorunun cevabı hayır. Teşvikler nakit para desteği değil, devletin alacaklarında indirime gitmesi ya da terkin edilerek ödenmemesi durumudur. Bu neticede teşvik kapsamında yatırım yapan başvuru sahibi;

 • KDV ve gümrük vergisinden istisna tutulmakta,
 • Sigorta primi işveren payı ve sigorta primi işçi payı Ekonomi Bakanlığınca karşılanmakta; gelir vergisi işçi stopajı ise terkin edilerek ödenmemekte,
 • Faiz desteği tutarı, ilgili bankaya hazine tarafından ödenmektedir.
 • SGK Teşvikleri Nedir?

SGK teşvikleri kısaca, istihdamın arttırılması amacıyla hazırlanmış, kanunlar çerçevesinde işverenlerin desteklenmesidir. İstihdam artışına katkıda bulunan işyerleri, her ay sigortalıları adına yatırmakta olduğu işveren priminde teşvik, destek ve indirimden yararlanabilmektedirler.

SGK Teşviklerinden Kimler Hangi Şartlarda Yararlanabilir?

SGK teşviklerinden yararlanmak için işyerinizde çalışan sayısının çok fazla ya da az olma şartı aranmaz. Ancak SGK teşviklerinden yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişiklik gösterebilir. SGK teşviklerinden bütün işyerleri faydalanma hakkına sahiptir ancak en önemli husus uzun-kısa vadede işyerindeki personel sayısının arttırılmış olmasıdır. Bu konuya ek olarak “İşveren” ve “Sigortalı” yönünden bazı koşulların da yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

İşveren Yönünden;

 • Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süre içerisinde verilmiş olmalı,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı,
 • Primler yasal süre içerisinde ödenmiş olmalı,
 • Prim, idari para cezası ve bu konulara ilişkin cezası ve gecikme zammı cezası bulunmamalı,
 • İşverenin borcu var ise bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı

Verimlilik Danışmanlığı

Ar&ge  alanında

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Alanlarımız

 • Savunma sanayi,
 • Enerji,
 • İnternet tabanlı e-ticaret, sosyal medya
 • Pazara yeni çıkmış/çıkmaya en yakın (En fazla 18 ayda pazarla buluşacak olan) olması,
 • Ulusal ve uluslararası alanda talep yaratma ya da mevcut talepleri karşılama durumu,
 • Teknolojik yenilik içermesi,
 • Ölçeklenebilir olması,
 • Daha önce üretilmiş ürünlerin ve/veya geliştirilmiş sistem ve platformların benzeri kopyası olmaması,
 • Girişimci takımın yeterli yetkinlikte ve olgunlukta olması.

Yatırım Danışmanı Yatırım Takip Süreci

Yatırım Danışmanı; Yatırımlar, ürün/teknoloji değerleme sonucunda ortaya çıkacak finansal değerin, YK onay sürecini müteakip, söz konusu değerin %40′ a kadar girişimci tarafından kurulu/kurulacak olan Anonim Şirketinden (GAŞ) hisse almak suretiyle ve belirlenecek olan süreç ilerleme takvimine göre aşamalı olarak yapılır. Her aşamada ilerleme ve risk analiz raporları tanzim edilerek girişimci tarafından YDTK’ya sunulur.

Raporlama ve değerlendirme aralıkları yatırımların içeriğine ve gerçekleştirme risklerine göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle ürün/teknoloji geliştirme başlangıç aşamalarında daha kısa olur.

Yatırım harcamalarında kamu kaynaklarının (TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlık destekleri vb.) öncelikli değerlendirilmesi ve kullanılması sağlanır, bu konuda GAŞ’a danışmanlık ve projelendirme desteği verilir. Ürün/teknolojinin fikri mülkiyet hakkı ve patent alma işlemleri de DPM Teknoloji tarafından yapılır.

GAŞ tarafından ilk fatura kesilmesini müteakip (F zamanı), oluşacak finansal veriler YDTK’ya belirlenen zaman aralıkları ile sunulur. GAŞ belirli bir olgunluk seviyesine gelene kadar DPM Teknoloji tarafından finansal yönetim, pazarlama vb. konularda desteklenir.

F zamanından itibaren 12. ay sonunda GAŞ yıllık cirosu üzerinden hesaplanacak gelir-gider ve karlılık durumu YDTK tarafından hazırlanacak bir rapor durum değerlendirmesi yapması maksadıyla YK’ ya sunulur. Yapılacak yatırımlardan çıkış süresi yıllık büyüme ve karlılık durumuna göre 3 ila 7 yıl arasında olur.

TÜBİTAK Arge Proje Danışmanlığı

 • TÜBİTAK 1501 Sanayi Arge Projesi:

Orta Büyük Amaç: Program Küçükbülükteki ilerdeki küçük işletmedeki esaslı proje araştırma- teknoloji geliştirme ve üretimler planlanmaktadır.

Destek Oranı: Yalnızca KOBİ Ölçeğinde Kuruluşlar için %75 Hibe

Proje Bütçesi: Bütçe için bir üst limit bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir?:   Her Ölçekteki Limited ve Anonim Şirketler programa başvuru yapabilirsiniz. Şahıs şirket programlarına başvurulmalıdır. Ayrıca KOBİ’den büyük firmalar da programa başvurular.

Desteklenen Arge Proje Harcamaları:

– Personel giderleri (Halihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)

– ARGE Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, ekipman ve ölçüm cihazları alım giderleri

– ARGE Malzeme giderleri; geliştirilecek gelecek sanayi ve geliştirme giderleri

– Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemeleri giderleri

– Bilgisayar ve İş İstasyonu giderleri

– Teknik Yazılım alımları (Çizim, CAD, eğitim, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları)

– Seyahat giderleri

– Teknik Danışmanlık hizmetleri giderleri

– Prototip imalatı için firma dışında yapılan diğer hizmet ve alım satımları

– Ülke üniversiteleri, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE muayenesi, özel AR-GE laboratuvara yaptırılan ürün analizi ve giderleri

– Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Alım Giderleri

Desteklenen Arge Proje Aşamaları:

– Kavram Geliştirme (Araştırma)

– Fizibilite Çalışmaları

– Laboratuvar Çalışmaları

– Tasarım Çalışmaları

– Prototip Üretim/ Geliştirme Çalışmaları

– Pilot olmak

– Deneme üretimi ve ipucu testlerinin yapılması

– Ayrıca vergi konusunda da çok ciddi olan yaşlılar: 5746 sayılı, Ar-Ge’u ile TÜBİTAK tarafından onaylanan Hibe planları ücret ödemesi matrahından düşülebilmektedir.

1501 kamu Sanayii ülke genelinde uygulanabilecek şekilde tasarlanacaktır.

1501 Sanayi-Ge Programı Uygulaması 14 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değişiklik, program sadece KOBİ’deki yeniden kavuşabilecek hale getirilerek.

1501 projeleri için kullanımı sayısı yeterli değildir. Şirketler hem anda hem de zaman içerisinde aynı projede bulunanlar.

Proje Örneği

Aşağıdaki gibi herhangi bir şey yapıyorsanız yapmayı planlıyorsanız bu destekten faydalanabilirsiniz.

– Dünyada var olan, Türkiye’ye alınan ve Türkiye’de üretilmeyen bir üretim, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üreterek

– Ürün seçenekleri,

– Yeni ürün geliştirme,

– Mevcut üretiminizde, ürün tasarımında küçük tasarımlar,

– Üretimlerimiziz de geliştirme yapmak (otomasyon proje gibi),

– Türkiye’de yerel olarak savunmak

Faaliyetlerinden herhangi bir şey yapıyorsanız veya yapacaksanız destek olabilirsiniz.

TÜBİTAK 1501 DANIŞMANLIĞI 3 ADIMDA NASIL YARARLANILIR?

1.Adım – ARGE Oluşturma Projesi:

TÜBİTAK’ın desteklerinden faydalanmak için sadece teknik fikir konusunda düşüncenizin olması yeterlidir. Yeni süreç ve iyileştirme çalışmaları da Ar-Geline girmektedir. Burada yeni bir icat ve buluş söz konusu değildir. Bu aşamalarda proje geliştirme projesini, TÜBİTAK’ın kabul planlarını tasarlamak için olgunlaştırma, Danışmanlığı ve Ar-Ge planlamalarını gerçekleştirmek. Bu ödeme TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE – HYB standartlarında bir bütün olarak yapıte ve uluslararası standartlarda projeler üretmekteyiz.

2.Adım – Proje Yazımı:

Proje kurgusu ve Ar-Ge sistematiği uzman proje koordinatörlerimizce gelecek. Proje, uzman mühendislerimizce TÜBİTAK normlarına ve uluslararası OSLO ve FRASCATI ilkelerine uygun bir rapor haline getirilir. Tübitak’ın online Prodis Sistemine girişi yapılır.

3.Adım – TÜBİTAK 1501 Proje Başvurusu:

Online Prodis girilen ARGE projesi, internet üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir. Bu sayede, TÜBİTAK uygunna uygun olacaktır. TÜBİTAK ile kurulacak organizasyona ve uyum içindedir. Hakem ziyaretlerinde ve sunumlarında firmayla birlikte hareket edilir. Bu yemeklerden prova toplantılarıyla ARGE Danışmanlığı verilir.

DPM Teknoloji olarak;

– Ar-Ge Projenizi teknik mühendis kadromuzla olgunlaşırız.

– Ar-Ge sistematiğini kurgularız.

– İlgili kabulleri planlamak projenizi hazır hale getirir.

– Projenizin yazınını ve varsa ilgili çevrimiçi Prodis kullanımını ve kullanılabiliriz.

– Projenizin ilgilia halkından sonra istenebilecek revizeleri yapacak; ARGE Danışmanlığı veririz.

– Hakem ziyareti ve kuruluş öncesi proje sunumu öncesi hazırlık provasını hazırlama.

– Proje, kabulünden sonra gerekli ara dönem raporlarını (AGY 301 Teknik ve Mali Raporları) hazırlarız.

– Projenin başarılı olması için, iş konusunda, faturalar, ödemeler vb. reklamları proaktif olarak müşterimizi yönlendirir, TÜBİTAK danışmanlığı veririz.

– Proje başarıyla kapanana kadar ARGE danışmanlığı hizmetimizi sürdürür; kullanımımızın yanında.

 • TÜBİTAK 1505 – Üniversite Sanayi İş Birliği Arge Danışmanlığı:

Amaç: Amaç: Amaç: Merkez ve Enstitülerindeki bilgi ve Enstitülerindeki bilgi ve Enstitü, Türkiye’de bir proje ve proje olarak Türkiye’de maddi temin eden bir şekilde tedarik edilir.

Müşteri Kuruluşu;

– Türkiye’de KOBİ veya BÜYÜK’ten tüm sermaye şirketi müşteri kuruluş olarak 1505 davet edebilirler.

– ‘Müşteri Kuruluş Proje Sorumlusu’ proje konusu ile ilgili en az lisans sahibi olmalıdır.

– Bir projesinde ‘Proje Ekibi’ nde yer alan veya okuldan birinci dereceden yakın olan yerlerdeki 1505 yönlendirme projelerinde, odede müşteri olabilecekler.

Yürütücü Kuruluş;

– Üniversiteler,

– Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,

– Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri

Proje bütçesi: Proje bütçesi bütçesi 1.000.000 TL

proje bütçesinin;

 • Müşteri Kuruluşu KOBİ ise %75’i,
 • Müşteri Kuruluşu BÜYÜK ise %60’ı

TÜBİTAK tarafından karşılanır. Ayrıca;

 • Proje bütçesinin %5’i kadar Yürütücü Kuruluşa ‘Proje Kurum Hissesi’ ve
 • Proje ekibindeki kadrolua ‘Proje Teşvik İkramiyesi’nin tamamı TÜBİTAK tarafından ödenir

Desteklenen Arge Proje Harcamaları:

Yürütücü Kuruluşa ait KDV dahil olmak;

– Sözleşmeli Kişisel & Bursiyer,

– Seyahat (Yurttiçi & Yurtdışı ulaşım ve konaklama),

– Alet/Teçhizat (bir bölümü veya tamamı proje tamamlanabilir),

– Malzeme ve Sarf Giderleri,

– Giderleri (proje bütçe bütçesinin en fazla %20’si) desteklenir.

(NOT: Danışmanlık giderleri desteklenmez Ayrıca Müşteri Kuruluşundan satın alınmaz.)

Müşteri Kuruluşunun Projeye Katkısı:

– 1505 Programı Müşteri Kuruluşunun Ar-Ge’sinden geçmeyecek. Ancak müşteri kuruluşu altyapısını ya da desteğini kullandırarak proje olabilir.

– Projeye katkıda bulunun Müşteri Kuruluşa proje bütçesinden sadece hizmet alımı faturası ödeme ödeyebilirsiniz. Bunun hakkında da bütçesinin %10’unu geçemez.

– Aynı %10’luk bütçe içinde ‘Müşteri Kuruluşu Proje Sorumlusu’ nun proje boyunca Müşteri Kuruluşu olan personel de M015 Hizmet Alımları Formuna yazılarak proje bütçesinden talep edilebilir.

– Bir proje 6 aylık bütçesi -Müşteri Kuruluştan hizmet alımı hariç- 90.000 TL olsun. Müşteri Kuruluşu durumunda, ödemesi gereken tutar 90.000 x 0,25 = 22.500 TL olacaktır.

– Proje müşteriken söz konusu yıllık bütçesine, kuruluşuna projeye katkıda bulunanları ödenek ödenmek için 10.000 TL’lik hizmet alımı eklenerek bütçe 100.000 TL’ye yönelik olacak.

– Bu durumda kuruluş başlangıcında 25.000 TL’dir. Dönem içinde hizmet faturası ödenecek projeden 10.000 TL ödeneceğinden proje dönem bütçesine net katkı 15.000 TL’ye gelecek olur.

– Bütçe bütçesinin karşılaması gereken %25’lik 1/3′ ayni (hizmet sağlamasını); 2/3′ ise nakdi olarak karşılamış olur.

 • TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Projesi

Amaç: TÜBİTAK, küçük ve orta boy işletmeleri yani KOBİ’lerin AR-GE projesini araştırma ve geliştirme araştırmasını teşvik etmek.

Destekleme Oranı: %75

Proje Destek Bütçesi: 600.000 TL.

Alınabilecek Azami Hibe Miktarı: 600.000 TL’nin %75’i yani 450.000 TL’sini hibe olarak: verilmektedir.

Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler

TEYDEB Proje Başvuru Hakkı Sayısı: Firma başına 5 ADET (3’ü tek başına + 2’si ortaklı olmak üzere TOPLAM 5 adet)

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:

– Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)

– Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, ekipman ve ölçüm cihazı alım giderleri

– Malzeme giderleri; TÜBİTAK 1507- ArGe ArGeleri geliştirilecek 1507- KOBİ destek giderleri

– Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemeleri giderleri

– Bilgisayar ve Sunucu giderleri

– Teknik Yazılım alımları (Çizim, CAD, eğitim, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları)

– Seyahat giderleri

– Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmetleri giderleri

– Prototip imalatı için firma dışında yapılan diğer hizmet ve alım satımları

– Ülke üniversiteleri, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge muayenesi, özel Ar-Ge laboratuvarı yaptırılan ürün incelemesi ve giderleri

– Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Alım Giderleri ve Proje Danışmanlık Giderleri

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları:

– Kavram Geliştirme (Araştırma)

– Fizibilite Çalışmaları

– Laboratuvar Çalışmaları

– Tasarım Çalışmaları

– Prototip Üretim/ Geliştirme Çalışmaları

– Pilot hayal- (TÜBİTAK 1507 ArGe Projeleri Destekleme Programı)

– Deneme üretimi ve ipucu testlerinin yapılması

TEEB Hibe desteklerinin sıra dışı olarak da çok geniş kapsamlı yaklaşımları vardır.

 • TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Proje Danışmanlığı

Amaç: Amaç: Amaç: Ar-Ge ve geliştirme olanağının kullanımı için hedeflenen kullanıcılardan yararlanılabilecek uygulamalar için gerekli hazırlıkları tamamlamak için projelerini tanıtmak.

Destekleme Oranı: Her dönem için Sabit destek oranı:

 • KOBİ (%75)
 • Büyük Ölçekli Kuruluşlar (%60)

– Proje genel giderler (%10 ek destek)

– KOMİTE seçici ile Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet Alımı giderinin %20 limitini aşabilmesi

– Birden fazla ön ödeme

– Kişisel maaşları için diğer programlarda uygulanan limitlerden daha yüksek olması

Kimler Başvur: Bu programa Türkiye’de tüm sermaye/Limited ve A.Ş.

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:

– Kişisel giderleri,

– Seyahat giderleri,

– Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları,

– Malzeme ve sarf giderleri,

– Yurt içi ve Yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımları,

– Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM),

– Proje Genel Giderleri

Avantajlar:

– Daha yüksek maaş limiti. (TÜBİTAK diğer projelerinden 2 maaş yüksek verilmektedir.)

– Kabul edilen proje %10’u kadar tutar tutar ödemesi olarak destek kapsamına ekleneceklerdir. ( Genel gider destek Ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)

– Birden fazla ön ödeme (devir ödemesi) verilmektedir.

– Proje başvuruları; proje ön verilmesi ve proje şeklinde 2 yönlendirme.

 • TÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI

Amaç: 2244 Sanayi Doktora programı, diğer Tübitak TEYDEB programlarından farklı bir yapıya sahiptir. TEYDEB programlarında genellikle projenin amacı, spesifik bir projenin harcamalarını ve bütçesini desteklemekken, 2244’te temel amaç doktora derecesine sahip olan, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik alanlarda doktorasını tamamlamış nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir. Aynı zamanda araştırmacıların doktora sürecini tamamlaması ardından ilgili firmaya bir istihdam desteği sunulur. Ama temel motivasyon doktora derecesine sahip ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan yeni araştırmacılar yetiştirmektir.

Proje Kapsamındaki Destek Modelleri Nedir? Hangi Alanlar Destek Alır?: Temelde 2 model bulunmaktadır;

– Üniversite sanayi işbirliği modeli: Bu modelde üniversite ya da araştırma kuruluşuyla bir özel sektör kuruluşunun ortaklığı söz konusudur.

– Rekabet öncesi üniversite sanayi işbirliği modeli: Burada üniversite ve araştırmacı kuruluşun yine yürütücü olmaları üzere, en az 2 tane özel sektör kuruluşunun sürece dahil olması beklenir.

İkisinin arasındaki temel fark, rekabet öncesi üniversite sanayi işbirliği modelinde birden fazla kuruluşun olması ve iki kuruluşun üniversite ile ortak çalışmaları birlikte yürütüyor olmalarıdır. Bir de araştırmacı sayısında farklılık bulunmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği modelinde en az 3 doktora öğrencisi istihdam etmeliyken, rekabet öncesi üniversite sanayi işbirliği modelinde minimum 5 araştırmacı öğrenci istihdam etmesi gerekiyor.

Kimler Başvurabilir: Yönetici kuruluşun araştırma kuruluşu veya üniversite olması gerekiyor. Özel sektör tarafında bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Özel sektör kuruluşunun Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi ya da Teknopark şirketi olması gerekmektedir. Bunların hiçbiri yoksa en az bir tane tamamlanmış TÜBİTAK projesinin bulunması gerekmektedir. Bunların dışında herhangi bir kısıtlayıcı durum söz konusu değildir. Modele göre dahil olması gereken şirketler farklılık gösterebiliyor.

Programın Destek Süresi ve Destek Miktarı Nedir?: Destek kapsamında altının çizilmesi gereken konu; sadece öğrencilerin burs miktarının desteklendiğidir. Projenin veya alınacak herhangi bir alet teçhizatın masrafı karşılanmamaktadır. Sadece bursiyerlerin burs miktarı, hocalara verilecek proje teşvik ikramiyesi karşılanmaktadır.

Bursiyer öğrencilerin yüksek lisans sonrasında programa dahil olması durumunda 48 aya kadar burs alması söz konusudur. Bunun dışında yüksek lisans derecesi olmadan doğrudan lisans mezunu olan araştırmacılar dahil olursa 60 aya kadar burs süresi devam etmektedir. Fakat programın toplam süresi burs süresinin üzerine artı 36 ay denilebilir. Programın aslında maddi destek dönemi 2 dönemde incelenmektedir. İlk dönem, bursiyerlerin eğitimini sürdürdüğü, mezun olmadan önce eğitimine devam ettiği dönem, ikinci dönem ise mezuniyet sonrasında verilecek istihdam desteğidir. Bursiyerlerin eğitim sürecine devam etmesi durumunda TÜBİTAK yaklaşık olarak %75’e varan bir destek sağlamaktadır kuruluşlara. Bursun %75’ini TÜBİTAK %25’ini özel sektör sağlamış oluyor. Burada özel sektörün bursa katkısı %25’ten az olamıyor. Bundan sonra mezuniyet sonrası istihdam döneminde ise TÜBİTAK bursiyerin maaşının bir kısmını karşılamaya devam etmektedir. Bu istihdam süresinin desteği de 36 ayı aşmayacak şekilde düzenlenmektedir.

İstihdam desteğinde de bazı üst limitler bulunmaktadır ve bu limitler de en başta bahsettiğimiz 2 model ile bağlantılı olarak devam etmektedir. Rekabet öncesi üniversite sanayi işbirliği modelinde bursiyere ödenecek maaşın %60’ı 3 yıl boyunca TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Üniversite sanayi işbirliği modelinde ise bu oran %40 limitinde olmaktadır. Burada bir de maaş anlamında bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği modelinde geçerli brüt, asgari ücretin en fazla 2 katına kadar, rekabet öncesi üniversite sanayi işbirliği modelinde ise geçerli brüt, asgari ücretin en fazla 3 katına kadar destek verilebilmektedir. Bu durumları aşan maaşlarda destek verilmemektedir.

Toparlamak gerekirse, özel sektörün yararlanabileceği 2 destek dönemi var.

İstihdam edilen bursiyerlerin burs miktarının %75’e kadarını TÜBİTAK desteklemektedir ve bunu yüksek lisans derecesi ile programa başvuran araştırmacılar için 48 aya kadar sağlamaktadır. Doktoraya başvuran araştırmacılar için 60 aya kadar sağlamaktadır. Mezuniyet sonrasında ise brüt asgari ücretin modele göre iki veya üç katına kadar destek durumu söz konusudur.

Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Hibe Proje Danışmanlığı

Tasarım destekleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2008/2 Sayılı Tebliğ ile gündeme gelen ve ihracat odaklı faaliyet gösteren birçok işletmeyi kapsayan desteklerdir.

Amaç: Tasarım destekleri çerçevesinde “tasarım ve ürün geliştirme projeleri” desteği, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemektedir.

İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 sene boyunca desteklenmektedir.

-Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderler:

 • Personel
 • Alet, Teçhizat, Yazılım
 • Seyahat
 • Web Sitesi Üyeliği Giderleri

– Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

 1. İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD doları,
 2. Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD doları,
 3. Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD doları, olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.

– Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

– İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri:

-Yazılım Programları/Software (Endüstriyel Tasarım – Moda Tasarımı)

-Alet, Teçhizatlar ve Malzemeler (Endüstriyel Tasarım – Moda Tasarımı

 • Destek Süresi: 3 yıl
 • Destek Oranı: %50
 • Destek Sayısı: 1 Proje

 • Tasarım Merkezi Yönetim ve Raporlama Danışmanlığı

Tasarım Merkezi Yönetim Danışmanlık Hizmet Paketi

 1. Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması
 2. Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
 3. 1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün Tasarım Merkezine Gelinerek; Ar-Ge ve Tasarım sistematiği iç denetimlerinin yapılması,
 4. Sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması
 5. Yıllık faaliyet raporlarının yazılması

 • Tasarım Merkezi Kurulum Danışmanlığı

Tasarım Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 1

 1. Tasarım Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
 2. Tasarım Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 3. Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
 4. Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi

Tasarım Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 2

 1. Tasarım Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
 2. Tasarım Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 3. Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
 4. Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
 5. 1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün Tasarım Merkezi Gelinerek; Ar-Ge ve Tasarım sistematiği iç denetimlerinin yapılması, sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması ve yıllık faaliyet raporlarının yazılması

Teknokent Danışmanlığı

 • Teknopark (Teknokent) Başvuru Danışmanlığı

Danışmanlık Hizmet Kapsamı

 • Teknopark başvuru dosyasının hazırlanması
 • Teknopark KDV muafiyeti dosyasının hazırlanması
 • Teknopark başvuru işlemlerinin yürütülmesi
 • Teknopark şirket açılışı işlemlerinin yürütülmesi
 • Teknopark yeni proje girişlerinin yapılması
 • Teknopark Şirketi Vergi Danışmanlığı Yapılması
 • Teknopark Şirketi Aylık Vergi İstisnası Raporlarının Oluşturulması
 • Teknopark Şirketi Yeni Proje Girişlerinin Oluşturulması
 • Teknopark Şirketi Proje Sonuç Raporlarının Oluşturulması

Ar-Ge Kapsamında Bulunan Faaliyetler

 • Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,
 • Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerin bulunması veya geliştirilmesi
 • Yeni ürünler madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi
 • Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin teknolojilerin bulunması
 • Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri

 • Teknopark (Teknokent) Yönetim ve Raporlama Danışmanlığı

Katma Değerli Teknopark Hizmetlerimiz

 • Vergi İstisna Raporu (İR) Hazırlanması

Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında faaliyet gösteren firmaların çalıştırdıkları personel sayısına bağlı olarak aylık veya 3’er aylık dönemlerde vermekte oldukları personel vergi istisna raporu/beyannameleri dönemin tamamlanmasını takiben tam ve eksiksiz olarak 10 gün içerisinde Teknokent Yönetimine teslim edilmiş olmalıdır. Firmaların Ar-Ge projelerinde çalışmak üzere ilgili dönem içerisinde istihdam ettikleri (yeni Ar-Ge personeli alımı) Ar-Ge personeline ilişkin CV, SSK giriş, diploma vb. belgeler Teknokent Yönetimi’ne personel vergi istisna raporu/beyannamesi yanında teslim edilmelidir.

 • Faaliyet İzleme Raporu (FİR) Hazırlanması

Teknokent Yönetici Şirketi girişimci firmaların faaliyetlerini düzenli olarak “Faaliyet İzleme Raporları” ile takip ederek faaliyetlerin güncelliği ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Girişimci firma, Faaliyet İzleme Rapor’ unu her 3 aylık dönemin tamamlanmasını takiben 14 gün içerisinde Teknokent Yönetimi’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak (kaşeli ve imzalı 1 asıl) teslim etmekle yükümlüdür.

 • Firma Aylık Bildirge Hazırlanması

Teknokent’ te faaliyet gösteren girişimci firmalar “Firma Aylık Bildirge” tablosunu her ay için takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Teknokent Yönetimi’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak (kaşeli ve imzalı 1 asıl) teslim etmekle yükümlüdür.

 • Yeni Proje Bilgi Formu Hazırlanması

Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların Esas Başvuru Dosyalarında bildirdikleri projeler zamanla tamamlanmakta ve yerini yeni projeler almaktadır. Bu süreçte T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’na verilen bilgilerin doğruluğunun sağlanması ve mevzuatın getirdiği bütün imkân ve muafiyetlerden sorunsuz yararlanılabilmesi için Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların yeni projelerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermekte olan firmaların, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleştireceği yeni projelerin değerlendirilebilmesi amacıyla, Yeni Proje Bilgi Formunu ve projeye ilişkin tüm belge ve eklerini projeye başlamadan en az 5 hafta önce eksiksiz olarak Teknokent Yönetimine iletmesi gerekmektedir.

 • Teknokent ile ilgili Diğer Formlar ve Belgelerin Hazırlanması

Teknokent Yönetimi girişimci firmalardan belli bir periyodik düzeni olmadan ilgili mercilerin talepleri üzerine ve/veya kendi kullanımı için belli formlara doldurulması gereken bilgi ve belgeler talep edebilir. Girişimci firmalar bu form ve belgelerin Yönetici Şirket tarafından ilgili mercilere iletilebilmesi için, belirtilen zaman çerçevesi içerisinde Teknokent Yönetimi’ne iletmekle yükümlüdür.

 • Teknoparkların Avantajları
 1. Kurumlar Vergisi: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisinden muaflardır.
 2. Çalışan Gelir Vergisi Muafiyeti: Bölgede çalışan (öğretim üyeleri dahil) Ar-Ge personeli ve destek personelinin (%10’u geçmemek şartıyla) bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.
 3. SSK İşveren Payı: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle T.C Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.
 4. KDV Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır.
 5. Damga Vergisi: Kanun kapsamında tanımlanan her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.
 6. Yabancı Yatırımların Desteklenmesi: Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, 4691 ve 6170 sayılı kanunlar kapsamında yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini Bölgede yürütebilir.
 7. Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı: Bölgelerde 4875 sayılı Kanun, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı ar-Ge personeli çalıştırılabilir.

AB Proje Danışmanlığı

 • HORIZON 2020 Programı

Horizon 2020 Nedir?

Horizon 2020, 80 Milyar Avro’luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programıdır.

Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB Üye Ülkeleri, Programa Asosiye Ülkeler ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikaları kapsamında işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Horizon 2020 Programının Ulusal Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan “Horizon 2020” ise 2014-2020 yılları arasındaki dönem içerisinde yaklaşık 80 Milyar Avro’luk bir bütçe ile hayata geçmiştir.

Horizon 2020 Projeler

Avrupa Birliği’nin yeni Ar-Ge ve Yenilik Programı Horizon 2020 üç bileşenden oluşmaktadır.

Bilimsel Mükemmeliyet

Programın Toplam Bütçesi: 24,44 milyar €

Amaç: Dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirilmesinin ve araştırmacıların en iyi altyapılara erişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Endüstriyel Rekabetçilik ve Liderlik

Programın Toplam Bütçesi: 15,68 milyar €

Amaç: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni altında yeni iş sahaları yaratarak istihdam artışının sağlanması, anahtar teknolojilere stratejik yatırımların, Ar-Ge için özel sektör yatırımının ve yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Toplumsal Sorunlara Çözümler

Programın Toplam Bütçesi: 27,36 milyar €

Amaç: Toplumsal Sorunlara Çözümler Bileşeni altında ise toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Horizon 2020 Programının Avantajları:

 1. Teminat istemeksizin ön ödeme olanağı,
 2. %125’den – %87.5’e varan destek oranları ,
 • Yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek,
 1. Planlanan araştırmaya saygınlığı yüksek mali destek sağlamak,
 2. Ar-Ge çalışmalarında riski paylaşmak,
 3. Kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge işbirlikleri kurmak,
 • Kısa zamanda daha fazla bilgiye ve yeni pazarlara erişim sağlamak,
 • Uluslararası tanınırlığı artırmak,
 1. Rekabet yeteneğini yükseltmek,
 2. İleri düzey araştırma yeteneğini geliştirmek,
 3. En iyi altyapılara erişim sağlamak,
 • Kariyer gelişimini desteklemek,
 • Uluslararası ve sektörler arası dolaşım fırsatı elde etmek,
 • Hedef pazarlardaki endüstriyel standart ve düzenlemelere rekabet avantajı sağlayacak şekilde erken dönemde erişim imkânı elde etmek

Horizon 2020 Programının Hedefleri:

– Küresel işbirlikleri ile ekonomik rekabet gücünü artırmak

– Bilgi ve deneyim birikimini ekonomik değere dönüştürmek

– Yeni iş sahası ve yatırımlar alanları oluşturmak

– Kaynakları verimli kullanarak bilim ve teknolojiyi pazara taşımak

– Toplumsal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üretebilmek

– Bilim ve teknoloji ışığında uluslararası arenada güç kazanmak

– Yeni ekonomik ilişkiler geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak

– Diğer ülkelerde üretilen ve kullanılan son teknolojilere ulaşmak

Horizon 2020 Başvuru

Desteklenen Proje Konuları

Ar-Ge Çalışmaları

Destek ve Koordinasyon Eylemleri

Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)

Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri

KOBİ Projeleri

Kimler Başvurabilir?

Üniversiteler

Araştırma Merkezleri

KOBİ’ ler

Büyük Sanayi Firmaları

KAMU

STK’ lar

KOBİ Birlikleri

Destek Kalemleri

Personel

Makine-Teçhizat

Sarf Malzemeleri

Seyahat Konaklama

Toplantı Çalıştay Organizasyonu

Yayın ve Patent Giderleri

Başvuru Yapabilecek Ülkeler

AB üye Ülkeleri

Asosiye Ülkeler

Üçüncü Ülkeler

Proje Fikri:

Horizon 2020 amaçlarına uygun, mevcutlarından üstün, ticarileşme ve uygulanabilme potansiyeli yüksek bir ürün veya yönteminizin olması

Uygun Çağrı:

Projenin çıktısı, kapsamı, amacı, Teknoloji Hazırlık Seviyesi, etkisi, kaynak talebi vb. konulara göre mevcut durumda açık olan ve açılacak olan çağrıların tespit edilmesi

İşbirliği:

Proje kapsamında işbirliği yapmak için uygun çağrı konusunda çalışmalar yapan veya yapma potansiyeli olan ortakların bulunması

Değerlendirme:

Bağımsız üç̧ denetmen tarafından proje başvurusu üstünlük (excellence), etki (impact) ve uygulanabilirlik (implementation) kriterlerine göre değerlendirilir.

Komite:

Bağımsız denetmen puanları komite tarafından tekrar değerlendirilir ve gerekiyorsa puan optimizasyonu yapılır

Proje Sıralaması:

Proje puan sıralaması yapılır. Kritik puanlı projeler için komite online platform üzerinden proje sahibiyle görüş me talep edebilir.

Sonuç:

Sonuçlar asil ve yedek liste olarak ilan edilir. Başarılı projelerle sözleşme aş amasına geçilir

Değerlendirme Kriterleri:

Mükemmeliyet (Excellence):

 • Projenin bilimsel kalitesi
 • Yenilikçi yönleri
 • Araştırmanın güvenilirliği

Uygulama (Implementation):

 • Yönetim yapısı
 • Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri
 • Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı, dengesi üniv – sanayi)
 • Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan kaynağı, ekipman)

Etki (Impact):

 • Projenin katma değeri
 • Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı

Konsorsiyum Üyeleri (Members of the consortium):

 • Projede görev alacak kişiler hakkında kısa bilgi

Etik ve Güvenlik (Ethics and security):

 • Projenin konusu, yapılacak olan araştırma yöntemine göre gerekli olabilir

HORİZON 2020 Projelere Danışmanlık Yaklaşımımız

1.Adım: Max. 3 Ay* da Proje Başvurusunun yapılmasına katkı sağlıyoruz

2.Adım: Proje boyunca mali ve teknik raporlama çalışmalarının yanında, tüm süreçlerde desteğimizi sürdürüyoruz.

*Belirtilen süreler, firmanın projeye ayırdığı süre ile değişiklik gösterebilmektedir

1. Adım / Proje Dokümantasyon Hazırlıkları& Başvuru Danışmanlığımız

 1. Proje kurgusunun oluşturulur.
 2. Projenin gerektirdiği kilit uzmanlıklar belirlenir.
 3. Funding & Tender Portal kaydı oluşturulur.
 4. PIC numarası alım süreci yönetilir.
 5. Proje ortakları arasındaki koordinasyon sürecine destek verilir.
 6. Detaylı proje bütçesi ve kırılımları organize edilir ve hesaplanır.
 7. Projeye ilişkin Part A kısmı için; Genel bilgiler, Proje Paydaşları, Bütçe ve Etik konular sistem üzerinden online doldurulur.
 8. Projeye ilişkin Part B kısmı için; Mükemmellik (excellence), Etki (Impact), Uygulama (Implementation) başlıkları detaylandırılır ve sisteme yüklenir.
 9. Proje gönderiminin sağlanır.
 10. Proje hakem süreci gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirilir.
 11. Proje karar bekleme sürecinde bilgi ve destek süreci devam eder.

2.Adım / Proje Kabul Sonrası İzleme Süreci Danışmanlığımız

 1. Proje kabulü sonrası Eureka izleme sürecine ilişkin bilgi eğitimi verilmektedir.
 2. TÜBİTAK 1509 başvuru dokümanları hazırlanır ve sunulur.
 3. Proje teknik ara raporlarının hazırlanır ve sunulur.
 4. Proje mali ara raporların hazırlanır ve sunulur.
 5. Proje giderlerinin takip edilmesi ve gerekli yönlendirmeleri yapılır.
 6. TÜBİTAK Eşik Üstü Desteklerinin Takip edilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması